Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1. Nazwa konkursu

 

 1. Konkurs pod nazwą "Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sudoku" zwany dalej " Mistrzostwami" jest publicznie dostępnym przedsięwzięciem odbywającym się według zasad opisanych w niniejszym regulaminie.
§ 2. Organizatorzy Mistrzostw
 1. Organizatorem Mistrzostw jest Polskie Stowarzyszenie Miłośników Gier i Łamigłówek SFINKS zwane dalej Stowarzyszeniem, z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 9/184 wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa pod poz. 568.
§ 3. Czas trwania Mistrzostw
 1. Czas trwania Mistrzostw obejmuje okres od 21 lutego do 28 marca 2007 r., przy czym okres ten składa się z następujących etapów:
  1. od 21 lutego do 3 marca 2007 r. - rejestracja uczestników
  2. 3 marca 2007 - rozegranie Mistrzostw
  3. od 3 do 6 marca 2007 r. - ogłoszenie wyników Mistrzostw, ogłoszenie listy osób dopuszczonych do kwalifikacji do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w sudoku (zwane dalej "Kwalifikacjami")
  4. 17 marca - rozegranie Kwalifikacji
  5. od 17 do 28 marca - ogłoszenie wyników Kwalifikacji
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w/w terminów
§ 4. Uczestnicy Mistrzostw
 1. W Mistrzostwach może wziąć udział każda osoba, która zarejestruje, a następnie nadeśle rozwiązania zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu.
 2. W Mistrzostwach nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w jego przygotowanie i organizację.
 3. Udział w Mistrzostwach jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu i ze zgodą na wykorzystanie wizerunku osoby startującej przez organizatorów.
 4. Mistrzostwa zostaną rozegrane w dwóch językach - polskim i angielskim, przy czym Kwalifikacje zostaną rozegrane tylko w języku polskim.
§ 5. Przebieg Mistrzostw
 1. Aby wziąć udział w Mistrzostwach należy się zarejestrować na stronie:
  http://sfinks.org.pl/sudoku.php?action=rejestracja.
 2. Zadania zostaną umieszczone 3 marca 2007 roku o godz. 12.30 na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://sfinks.org.pl/sudoku.php.
 3. Rozwiązania zadań powinny być przesłane do organizatorów poprzez wypełnienie formularza odpowiedzi: http://sfinks.org.pl/sudoku.php?action=formularz.
 4. Termin nadsyłania rozwiązań upływa o północy, 3 marca 2007 roku. Rozwiązania przesłane po terminie nie będą klasyfikowane.
 5. W przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem serwera lub formularza odpowiedzi dopuszczalne jest nadesłanie rozwiązań drogą e- mailową na adres: info@sfinks.org.pl. W treści e-maila należy podać kod otrzymany podczas rejestracji oraz numery zadań i odpowiedzi do zadań.
 6. Formularz odpowiedzi musi wypełniony zgodnie z instrukcją przy zadaniach.
 7. Podanie nieprawdziwych danych osobowych w podczas rejestracji powoduje dyskwalifikację uczestnika.
 8. O kolejności zdobytych miejsc decydują: liczba prawidłowo rozwiązanych zadań, a następnie czas nadesłania rozwiązań, przy czym przez czas nadesłania rozwiązań rozumie się czas serwera w momencie zapisywania formularza do bazy, bądź, w przypadku wysyłania rozwiązań e-mailem - czas odebrania e-maila przez serwer.
 9. W przypadku nadesłania więcej niż jednego zestawu rozwiązań przez jedną osobę uwzględniony zostanie wyłącznie pierwszy otrzymany przez organizatorów zestaw. Nadsyłane pó źniej poprawki rozwiązań i ich sprostowania nie będą uwzględniane.
§ 6. Przebieg Kwalifikacji
 1. Do Kwalifikacji zostanie dopuszczonych 40 osób obywatelstwa polskiego najwyżej sklasyfikowanych w Mistrzostwach.
 2. Kwalifikacje będą składać się z dwóch rund:
  1. rundy eliminacyjnej - w której uczestnicy będą rozwiązywać zadania przy stolikach
  2. rundy finałowej - play-off - w której 8 najlepszych osób z rundy eliminacyjnej będzie rozwiązywać zadania na stojąco na flipchartach
 3. O kolejności miejsc w obu rundach decydują: liczba prawidłowo rozwiązanych zadań, a następnie czas rozwiązywania.
 4. Organizatorzy mają prawo do dopuszczenia do poszczególnych etapów Kwalifikacji większej liczby osób.
 5. Do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata zostanie zakwalifikowanych 6 osób:
  1. 4 najlepsze osoby z rundy finałowej
  2. 2 osoby wyłonione przez Stowarzyszenie na podstawie wyników uzyskanych w innych zawodach sudoku lub łamigłówkowych, a także na podstawie wyników Mistrzostw.
 6. Osoba niepełnoletnia może zostać zakwalifikowana do reprezentacji pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na wyjazd przez jej opiekuna prawnego.
§ 7. Sposób zapewnienia prawidłowości przebiegu Mistrzostw
 1. Nad prawidłowym przebiegiem Mistrzostw będzie czuwać Komisja Konkursowa, której skład zostanie wyznaczony przez organizatorów.
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie m.in.:
  1. ocena rozwiązań i prowadzenie klasyfikacji zajętych miejsc.
  2. rozstrzyganie ewentualnych reklamacji, sporów bądź wątpliwości.
§ 8 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
 1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub wyników Mistrzostw należy niezwłocznie przesłać na adres info@sfinks.org.pl, nie później niż w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wstępnych wyników Mistrzostw na stronie internetowej Stowarzyszenia. Reklamacje złożone po tym terminie mogą nie zostać rozpatrzone. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 48 godzin od momentu jej otrzymania.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu lub wyników Kwalifikacji należy złożyć w formie pisemnej przed ogłoszeniem oficjalnych wyników Kwalifikacji. Reklamacje przyjęte po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Rozstrzygnięcia dotyczące złożonych reklamacji będą dostarczone reklamującemu w takiej samej formie w jakiej zostały złożone.
 4. Uwagi dotyczące przebiegu Pucharu prosimy kierować na adres info@sfinks.org.pl.
§ 9. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia:
  http://www.sfinks.org.pl/sudoku.php?action=regulamin.
 2. W języku angielskim zostanie opublikowana jedynie skrócona wersja regulaminu.
 3. Podstawą prawną do rozpatrywania sporów i wątpliwości związanych z Mistrzostwami jest wersja regulaminu w języku polskim.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu.
 5. Organizatorzy ani Stowarzyszenie nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularzy, za nieprawidłowości i opóźnienia związane z niewłaściwym działaniem serwerów, poczty elektronicznej lub niemożnością odczytania plików z zadaniami przez uczestników Mistrzostw, a także za niemożność odczytania plików z rozwiązaniami nadesłanymi przez uczestników Mistrzostw.
 6. Organizatorzy ani Stowarzyszenie nie ponoszą odpowiedzialności za nie wywiązanie się Sponsorów ze swoich zobowiązań.
 7. Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Mistrzostw rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.


 1. Regulamin wchodzi w życie 3 marca 2007 r. o godz. 12:00, a traci moc w dniu 28 marca 2007.


 

 

• • •

 

 


Partnerzy Fundacji:

Microsoft Britnet Pałac Domaniowski WhyBlack
Facebook - Odwiedź nas
Należymy do World Puzzle Federation WPF
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright Sfinks 2012
Projekt i wykonanie: WhyBlack