Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1. Nazwa konkursu

 

 1. Konkurs pod nazwą "XIII Mistrzostwa Polski w Łamaniu Głowy" zwany dalej "Mistrzostwami" jest publicznie dostępnym przedsięwzięciem odbywającym się według zasad opisanych w niniejszym regulaminie.
§ 2. Organizatorzy Mistrzostw
 1. Organizatorem Mistrzostw jest Polskie Stowarzyszenie Miłośników Gier i Łamigłówek SFINKS zwane dalej Stowarzyszeniem, z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 9/184 wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa pod poz. 568.

  Stowarzyszenie, jako członek 'World Puzzle Federation' i jego przedstawiciel na Polskę posiada wyłączne prawo do wystawienia reprezentacji Polski na XVIII mistrzostwa świata w Rozwiązywaniu Łamigłówek.
§ 3. Czas trwania Mistrzostw
 1. Mistrzostwa trwają od maja do września 2009 r. i składają się z dwóch etapów::
  1. eliminacji internetowych - w dniu 30 maja 2009
  2. finału na żywo - we wrzesniu 2009
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tych terminów.
§ 4. Uczestnicy Mistrzostw
 1. W Mistrzostwach może wziąć udział każda osoba, która zarejestruje się i nadeśle rozwiązania zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu.
 2. Udział w Mistrzostwach jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu i ze zgodą na wykorzystanie wizerunku osoby startującej przez organizatorów Mistrzostw.
 3. Koszty dojazdu na finał ponosi uczestnik finału. Organizatorzy nie zapewniają noclegów ani wyżywienia w czasie trwania finału.
 4. Niepełnoletni uczestnicy finału zobowiązani są do uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w finale.
 5. Podanie nieprawdziwych danych osobowych podczas rejestracji powoduje dyskwalifikację uczestnika.
§ 5. Eliminacje
 1. Aby wziąć udział w Mistrzostwach należy się zarejestrować.
 2. Zadania zostaną umieszczone 30 maja 2009 roku o godz. 12.30 na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 3. Termin nadsyłania rozwiązań upływa o godzinie 15.19, 30 maja 2009 roku. Rozwiązania nadesłane w ciągu 5 minut po terminie będą oceniane, jednak za każdą minutę opóźnienia przyznawanych będzie 10 punktów karnych. Rozwiązania nadesłane później niż 5 minut po terminie nie będą klasyfikowane.
 4. Rozwiązania zadań powinny być przesłane do organizatorów poprzez wypełnienie formularza odpowiedzi zgodnie z instrukcją podaną przy zadaniach.
 5. W przypadku nadesłania więcej niż jednego zestawu rozwiązań przez jedną osobę oceniony zostanie wyłącznie pierwszy otrzymany przez organizatorów zestaw. Nadsyłane później poprawki rozwiązań, sprostowania i wyjaśnienia nie będą uwzględniane.
 6. O kolejności zdobytych miejsc decydują kolejno: suma zdobytych punktów, a następnie czas nadesłania zestawu rozwiązań.
 7. Zadania muszą być rozwiązywane samodzielnie. W przypadku zaistnienia przesłanek, że uczestnik nie rozwiązywał zadań samodzielnie organizatorzy mogą postanowić o jego dyskwaliikacji. Przesłanką taką może być np. popełnienie tych samych błędów i przysłanie rozwiązań w krótkich odstępach czasu przez osoby bliskie.
 8. W przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem serwera lub formularza odpowiedzi dopuszczalne jest nadesłanie rozwiązań drogą e-mailową na adres: info@sfinks.org.pl. W treści e-maila należy podać kod otrzymany podczas rejestracji oraz numery zadań i odpowiedzi do zadań.
 9. W sytuacji szczególnej organizatorzy mogą postanowić o innym sposobie przyznawania punktów karnych za rozwiązania nadesłane po terminie.
§ 6. Finał
 1. Finał odbędzie się we wrześniu 2009 roku. Konkretna data finału zostanie określona nie później niź 31 sierpnia 2009.
 2. Do finału zostanią dopuszczone 63 osoby:
  1. najlepsze 50 osó b w eliminacjach
  2. z pierwszych 10 miejsc (13 osób) z listy rankingowej opublikowanej na stronie Stowarzyszenia ; osoby te nie muszą brać udziału w eliminacjach
 3. Organizatorzy mają prawo do dopuszczenia do finału większej liczby osób, a w uzasadnionych przypadkach również osób, które nie brały udziału w eliminacjach, bądź zajęły dalszą pozycję.
 4. O szczegółowym przebiegu finału finaliści zostaną poinformowani najpóźniej na tydzień przed terminem finału.
 5. O kolejności miejsc w finale zadecyduje suma punktów przyznanych za rozwiązane zadania.
 6. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jedną osobę na miejscu pierwszym lub na miejscach nagradzanych innymi nagrodami o kolejności miejsc zadecyduje czas rozwiązania dodatkowego, przewidzianego na tę okoliczność zadania.
 7. Wstępne wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie po ich obliczeniu. Ogłoszenie wyników ostatecznych nastąpi nie wcześniej niż 15 minut po ogłoszeniu wyników wstępnych.
 8. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce w finale zdobędzie tytuł Mistrza Polski w Łamaniu Głowy.
 9. Osoby obywatelstwa polskiego, które zajmą w finale cztery najlepsze miejsca zostaną, z zastrzeżeniem p.10, zakwalifikowane do reprezentacji Polski na XVIII mistrzostwa świata w Rozwiązywaniu Łamigłówek.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata jednej osoby zamiast osoby, która zajmie 4-te miejsce w mistrzostwach Polski.
 11. Osoba niepełnoletnia może zostać zakwalifikowana do reprezentacji pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na wyjazd przez jej opiekuna prawnego.
§ 7. Sposób zapewnienia prawidłowości przebiegu Mistrzostw
 1. Nad prawidłowym przebiegiem Mistrzostw będzie czuwać Komisja Konkursowa, której skład zostanie wyznaczony przez organizatorów.
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie m.in.:
  1. ocena rozwiązań i prowadzenie klasyfikacji zajętych miejsc.
  2. rozstrzyganie ewentualnych reklamacji, sporów bądź wątpliwości.
§ 8 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
 1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub wyników eliminacji należy niezwłocznie przesłać na adres info@sfinks.org.pl, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia wstępnych wyników eliminacji. Reklamacje złożone po tym terminie mogą nie zostać rozpatrzone. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 72 godziny od momentu jej otrzymania.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu lub wyników finału należy złożyć przed ogłoszeniem ostatecznych wyników finału. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Rozstrzygnięcia dotyczące złożonych reklamacji będą dostarczone reklamującemu w takiej samej formie w jakiej zostały złożone.
 4. Uwagi dotyczące przebiegu Mistrzostw prosimy kierować na adres info@sfinks.org.pl.
§ 9. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu.
 3. Organizatorzy ani Stowarzyszenie nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularzy, za nieprawidłowości i opóźnienia związane z niewłaściwym działaniem serwerów, poczty elektronicznej lub niemożnością odczytania plików z zadaniami przez uczestników Mistrzostw, a także za niemożność odczytania plików z rozwiązaniami nadesłanymi przez uczestników Mistrzostw.
 4. Organizatorzy ani Stowarzyszenie nie ponoszą odpowiedzialności za nie wywiązanie się Sponsorów ze swoich zobowiązań.
 5. Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Mistrzostw rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

 

 

• • •

 

 


Partnerzy Fundacji:

Microsoft Britnet Pałac Domaniowski WhyBlack
Facebook - Odwiedź nas
Należymy do World Puzzle Federation WPF
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright Sfinks 2012
Projekt i wykonanie: WhyBlack